Prügelsteg, © Horst Dolak

Ochrana

Přírodní rezervace v katastru obce Heidenreichstein má rozlohu asi 31 ha. Je součástí ramsarská lokality „Waldviertler Teich-, Moor- und Flusslandschaften“ a oblasti Natura 2000. Na severozápadě ramsarské lokality se nachází přírodní památka Hängender Stein („visící kámen“).

Přírodní rezervace chrání asi 6 000 let staré degradované vrchoviště (biotop typu 7120 podle směrnice FFH), plochy přechodového rašeliniště a rašelinný les s přilehlým přírodě blízkým lesem na rašelinné půdě. Podle odborníků je toto rašeliniště, v minulých stoletích částečně vytěžené, jedním z „nejvhodnějších k revitalizaci“ v oblasti severního Waldviertelu. Od severu na jih jím prochází zpevněná cesta lemovaná po obou stranách příkopy, do nichž byly v posledních letech v nepravidelných rozestupech osazeny dřevěné přehrádky. Plocha celé této oblasti klesá od severu k jihu (jihojihovýchodu) „jenom“ asi o 4 metry. Složitý systém bývalých odvodňovacích příkopů se táhne celou přírodní rezervací a odvodňuje ji směrem na jih do rybníka Winkelauerteich. Zejména kvůli velmi horkým a suchým létům v poslední době chybí dostatek povrchové vody, která vrchoviště napájí. Tím důležitější je proto zabránit rychlému odtoku vzácných srážek přehrazením nebo zasypáním příkopů. Klimatické extrémy tak lze do jisté míry kompenzovat managementovými zásahy při současné stabilizaci hydrologických poměrů.

Poblíž informačního centra přírodního parku byl vytvořen luční areál o rozloze cca 1 ha, sloužící k ochraně a podpoře různých druhů hmyzu. Tato plocha se seče pouze jednou ročně a představuje velkorozměrový „hmyzí hotel“, rostou zde nejrůznější květiny pro motýly a včely a krmné rostliny pro další druhy hmyzu a nacházejí se tu hnízda dřevokazných mravenců. Pouze 2 m široká vysečená stezka zájemcům umožňuje prohlídku tohoto volně přístupného „hmyzoviště“. Četné suché úseky s hromadami kamenů a rostlým skalním podložím využívají jako své stanoviště plazi. Dále se v tomto areálu nachází alej ovocných stromů, na severu doplněná na sucho kladenou kamennou zídkou, celkem v areálu centra přírodního parku roste asi 140 různých ovocných stromů. Okrajové pásmo lesa bylo doplněno řadou nejrůznějších původních křovin, v nichž se zdržuje nespočet ptáků, savců a hmyzu.

Vedle ochrany klimatu je základem ochrany různých specializovaných živočišných a rostlinných druhů i zachování biotopu rašeliniště.